رنگ ترافیکی
تک جزئی

رنگ ترافیکی

تک جزئی

رنگ ترافیکی،شامل جهت خط کشی و علاکت گذاری راهرو ،پارکینگ ، فرودگاه و جدول ها کاربرد دارد شامل رنگ ترافیکی محلول و رنگ ترافیکی لاتکس و همچنین رنگ ترافیکی اورسل میباشد

کد کالا :815 RPZ-CAT